LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

-  Tư vấn, giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp

Tư vấn, giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp.
Tư vấn, giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung; Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng
Tư vấn, giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh; Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất; 
Tư vấn, giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng đất đai, nhà ở.
Hotline (Zalo) : 08 9672 2989 - 1900 4558